НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПРИДОБИВАТ СОБСТВЕНОСТ

Придобиването на право на собственост върху недвижим/и имот/и е право на всички български граждани и юридически лица. Недееспособните също могат да придобиват права неограничено, но последващо разпореждане с тези права се свързва с определени изисквания, процедури и забрани, целящи охрана на правата.

Всички чуждестранни физически и юридически лица могат да придобиват право на собственост върху сгради.

Право на собственост върху поземлен имот (земя) могат да придобиват физически и юридически лица, граждани или регистрирани в държави, членки на Европейския съюз и Конфедерация Швейцария, граждани на държави, страни по СЕИП, или юридически лица, учредени в съответствие със законите на посочените държави.

Право на собственост върху недвижим/и имот/и (земя) могат да придобиват чуждестранни физически или юридически лица, при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл.22, ал.2 от Конституцията, обнародван и влязъл в сила.

Право на собственост върху недвижим/и имот/и (земя) могат да придобиват чужденци по наследство. Чужда държава не може да придобива право на собственост върху недвижим имот в страната по наследство. (чл.29 ЗС)

Ограничителния режим за чуждестранните лица от държави, членки на Европейския съюз и Конфедерация Швейцария, граждани на държави, страни по СЕИП, или юридически лица, учредени в съответствие със законите на посочените държави за придобиване право на собственост върху земя за втори жилищен имот изтече на 31.12.2011г.

Конституционния съд с решение обяви за противоконституционно Решение на Народното събрание от 22.10.2013 г. за налагане на мораториум върху придобиването на правото на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г. (обн., ДВ, бр.93/25.10.2013 г.).(можете да изтеглите Решението в отдел Документи)

Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.