НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

ИЗИСКВАНИЯ ЗА НОТАРИАЛЕН АКТ

Всички сделки, имащи за предмет прехвърляне на право на собственост или вещни права (право на ползване, право на строеж, ипотека) върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени във формата на нотариален акт.

Нотариалният акт представлява протоколни изявления на нотариуса за извършени пред него и от него действия, които са изрично посочени в разпоредбите на чл.569 до 594 от ГПК. В съдържанието на нотариалния акт се инкорпорира и самият договор за прехвърляне правото на собственост (покупко-продажба, замяна, дарение, издръжка и гледане) на недвижим имот, по силата на който продавача (продавачите) заявяват, че продават, а купувача (купувачите) заявяват, че купуват описан в договора недвижим имот (имоти) за посочена в договора цена. При описанието в договора на страните (продавач и купувач) или на участниците в нотариалното производство (пълномощници, представители по закон, свидетели, тълковници, преводачи) следва да се спазват изискванията, предвидени в чл. 6 от правилника за вписванията, където се изисква лицата да са с пълно изписване на трите имена, ЕГН (при чужденци имена по националност, дата и място на раждане), постоянен адрес и документ за самоличност (№, дата орган на издаване). Имота се описва с посочване на вида на поземления имот, административен адрес (град/село, община, улица/бул/пощад, квартал, жк, номер или населено място и местност), площ, граници. Задължително се посочва цена на договора. Посочва се и данъчната оценка.

Материалния интерес на нотариалния акт, въз основа на която се изчисляват нотариалните такси, таксата към Агенция по вписванията и данък придобиване на имущество по сметка на общината, където се намира недвижимия имот е по-високата измежду цената на договора или данъчната оценка. Цената може да бъде определна във всякаква валута. Материалния интерес се изчислява по курса на валутата към момента на извършване на нотариалния акт по курс, определен от БНБ.

Цената може да бъде изплатена в брой на продовоча само ако е в размер до 10 000 лева. За суми над 10 000 лева плащането се извършва по банков път по сметка, посочена от продавача или по специална сметка на нотариуса.

При извършване на нотариалния акт за продажба на недвижим имот страните задължително декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него е действително уговореното плащане по сделката (чл.25, ал. 9 ЗННД).

При извършване на нотариалния акт нотариусът трябва да се увери в правоспособността и дееспособността на участващите страни, както и да провери правата на собственост на праводателя.

Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.