НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

Нотариален Калкулатор
Материален интерес (лв)0.00
Местен данък 0.00
Агенция вписвания 0.00
Нотариална такса 0.00
ДДС 20% 0.00
ОБЩО: 0.00

- Местния данък или данък придобито имущество се заплаща по сметка на общината, в която се намира имота или общината по постоянен адрес на купувача на МПС.
- Такса вписвания се изчислява на база материален интерес и се привежда по сметка на Агенция по вписванията
- Към нотариалната такса в повечето случаи се начисляват и такси за справки и преписи, което е в рамките на 10-15лв
- За извършване на преводи към съответните служби се заплащат банкови такси

За изготвяне и проверка на документи

17. Проект на нотариален акт за поправка, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба- декларация за обстоятелствена проверка таксата по т.1
18. Проект за НОТАРИАЛНА ПОКАНА таксата по т.3
19. Изготвяне на проект на документ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС таксата по т.4
20.а проект НОТАРИАЛЕН АКТ таксата по т.8
20.б проект на нотариално завещание и ДОГОВОР С МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС таксата по т.11
21. изготвяне на проект на документ по ТОЧКА 12 таксата по т.12
22. за ПРОВЕРКА на изготвен от страните проект на документ се събира съответната такса по т.17-21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно разликата, когато има такава такса по т.17-21
обратно
Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.