НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

Нотариален Калкулатор
Материален интерес (лв)0.00
Местен данък 0.00
Агенция вписвания 0.00
Нотариална такса 0.00
ДДС 20% 0.00
ОБЩО: 0.00

- Местния данък или данък придобито имущество се заплаща по сметка на общината, в която се намира имота или общината по постоянен адрес на купувача на МПС.
- Такса вписвания се изчислява на база материален интерес и се привежда по сметка на Агенция по вписванията
- Към нотариалната такса в повечето случаи се начисляват и такси за справки и преписи, което е в рамките на 10-15лв
- За извършване на преводи към съответните служби се заплащат банкови такси

Обикновени нотариални такси

1.а Нотариални актове за поправка,
Отмяна на завещания,
Констативни протоколи,
Протоколи за съхранение
30лв.
1.б,в,г Нотариални актове за собственост по ЗСПЗЗ,
Доброволни делби на земеделски земи,
(в случай, че не са минали 5 години от издаване на решението на Поземлената комисия)
20лв.
1.д Констативни протоколи по ТЗ 50лв.
2. Обявяване и връщане на саморъчни завещания,
Протоколи за връщане
10лв.
3. Нотариална покана -
по 20лв. за екземплярите за връчване,
останалите се таксуват като преписи (точка 6 от Тарифата)
20лв. +
(...)
4. Удостоверяване на съдържанието
10лв. за първата страница, за всяка следваща- 2лв.
10лв. +
2лв. + (...) 
5. За удостоверяване на датата и ПОДПИСИТЕ на документи без материален интерес:
5лв. за първия подпис и по 2лв. за всеки следващ.
5лв. + 2лв. + (...)
При преупълномощаване- 10лв. 10лв. + 2лв. + (...)
За документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот- за всеки подпис 10лв. 10лв. (+ 10лв.)
При преупълномощаване за документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот- такса в двойния размер на таксата, посочена горе 20лв. (+ 20лв.)
Таксата се събира еднократно при едновременно удостоверяване на подписите, а в противен случай се събира отделно  
6. ПРЕПИСИ- 3лв. за първа страница и 2лв за всяка следваща
Таксата се събира според броя на страниците на първичния документ, от който е снет преписа, а не според броя на страниците на самия препис. Непълна страница се таксува като пълна
3лв. + 2лв. + (...)
7. а. За ДАВАНЕ НА СПРАВКИ по нотариалните книги и регистри - за устна справка 2лв.
7. б. За ДАВАНЕ НА СПРАВКИ по нотариалните книги и регистри- за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване на името на едно лице 10лв.
обратно
Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.