НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

БРАЧНИ ДОГОВОРИ

Със Семейния кодекс (СК), влязъл в сила на 01.10.2009 г., имуществените отношения между съпрузите се уреждат се три режима на имуществени отношения, между които страните могат да избират - законов режим на общност, на разделност и договорен режим.

Чрез най-либералния от трите режима - договорният, съпрузите могат да уредят отношенията си по начин, напълно съответстващ на техните желания и интереси. Регулират се само имуществените отношения между бъдещи съпрузи или между съпрузи със сключен граждански брак.

Имуществени отношения, които се уреждат с брачен договор:

Недопустимо е с брачния договор да се урежда:

Брачните договори, с които се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот се удостоверява от нотариус, в чийто район на действие е имота. Когато имотите са няколко и в различни райони, изборът за местна компетентност на нотариус измежду тези райони е предоставена на съпрузите. Брачния договор има прехвърлително действие, т.е. има стойност на нотариален акт. Вписва се в съответната служба по вписвания. Съпругът, който придобива вещни права дължи данък придобиване на имущество.

С брачни договори е забранено да се засягат права на трети лица.

Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.