НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

ЗАВЕЩАНИЯ

Завещанията произвеждат действие след смъртта на лицето, направило завещанието. Не прехвърлят собственост към датата на съставяне на завещанието, а след смъртта на лицето. Важат за имуществото, което лицето притежава към датата на смъртта си.

Завещанията биват два вида:

СЪХРАНЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА САМОРЪЧНИ ЗАВЕЩАНИЯ

Всяко едно лице може да остави за съхранение при нотариуса саморъчно завещание (свое или нечие чуждо), като в случай на смърт на завещателя, нотариусът обявява завещанието и издава препис от него на заинтересованите лица. Нотариусът може да бъде и изпълнител на завещанието.

Процедурата по оставяне на съхранение на саморъчно завещание започва с писмена молба до нотариуса от лицето – приносител на завещанието. Завещанието се поставя в плик, който се запечатва и върху него се съставя специален протокол за приемане за съхранение. Протоколът се подписва от нотариуса и приносителя. Не е задължително завещателят лично да предаде завещанието си за съхранение. Това може да направи всяко едно лице. Веднъж прието за съхранение, обаче, саморъчното завещание може да бъде оттеглено само от завещателя. При смърт на завещателя се пристъпва към обявяване на завещанието. За обявяването е необходимо да се представи препис-извлечение от смъртния акт на завещателя. Обявяването се извършва по искане на всяко заинтересовано лице (молител). За обявяването се съставя специален протокол, който се подписва от молителя и нотариуса. След като обяви завещанието, нотариусът издава препис от него. Оригиналът остава за съхранение в нотариалната кантора на нотариуса. В случай на прекратяване на дейността на нотариуса, целият му архив, заедно със завещанията, съхранявани в него, преминава към друг нотариус или ако няма такъв – към районния съд. Саморъчното завещание трябва задължително да е написано собственоръчно, да е датирано и подписано от завещателя. Документ, който не отговаря на посочените изисквания, не е саморъчно завещание.

Страните се легитимират както следва:

Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.