НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ЯВЯВАНЕ, НЕЯВЯВАНЕ ИЛИ ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

В случай, че в писмен договор страните са се договорили да се явят на определена дата, час и адрес пред нотариус или пък една страна е поканила другата с редовно връчена нотариална покана да се яви пред нотариус, в деня и часа, за който се отнася поканата, нотариусът може да състави протокол, с който да констатира явяването, неявяването или други обстоятелства, които са се случили пред него.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО

Всеки, който желае да установи и да докажете при необходимост каква информация съдържа определена страница в интернет може да го направи като поиска от нотариуса издаване на констативен протокол за установяване на наличното съдържание на интернет страници към момента на съставяне на протокола. Констативният протокол се съставя като от компютъра в нотариалната кантора се отваря съответната интернет страница и се разпечатва наличната информация. Така разпечатаната информация се прикрепва към специален протокол, подписан от нотариуса и молителя, и съставлява негова нераделна част. Протоколът се съставя най-малко в два екземпляра, като единият остава за съхранение в нотариалната кантора, а другият се предава на молителя.

Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.