НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

УДОСТОВЕРЯВАНИЯ

Нотариално удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Производството има за цел да се удостовери, че копието е идентично с оригинала, от който е снето. Производството се извършва без значение от района на действие на нотариуса. Може да се извърши в работно и извън работно време, в нотариалната кантора или извън нея. Представят се оригиналът и препис от него. Нотариусът сравнява двата документа, поставя щемпел, печат и подпис върху преписа. Върху оригинала не се пише нищо! Отбелязва се това, че е удостоверения препис е сравнен с оригинала и има същото съдържание. Освен оригиналния документ може да се представи и друг нотариално заверен препис, но задължително в щемпелът се посочва, че документа е сравнен с друг нотариално заверен препис.

Нотариусът проверява самоличността на приносителя на документа, която се отбелязва и върху щемпела. Самоличността се установява с лична карта или друг заместващ документ –свидетелство за управление ва МПС или паспорт. Прави се отбелязване за извършеното производство в специален регистър, удостопреписът и оригиналът се връщат на лицето.

Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.