НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

УДОСТОВЕРЯВАНИЯ

Нотариално удостоверяване на съдържанието на частен документ

С това производство се доказва, че в деня на нотариалното удостоверяване частния документ е съществувал и е имал точно определено съдържание. Има официална доказателствена сила. Производството се извършва без значение от района на действие на нотариуса. Може да се извърши в работно и извън работно време, в нотариалната кантора или извън нея.След като провери самоличността на лицето, представило частния документ в два или повече екземпляра (или един екземпляр-оригинал и поне един препис от него), нотариусът ги сравнява. След като открие, че са идентични по съдържание върху частния документ – оригинал се поставя щемпел, че този документ има съдържанието на преписа, който остава при нотариуса. Поставя се печат, подписва се и се връща на лицето. Преписът, също удостоверен се съхранява от нотариуса в специална книга за срок от 10 години.

При пълномощни за разпореждане с права върху недвижими имоти се удостоверява подписа на упълномощителя и съдържанието на документа едновременно. Упълномощителят освен подписа си изписва саморъчно и трите си имена. Подписва декларация за липса на задължения за данъци, такси и мита по чл. 264, ал.1 ДОПК и декларация за гражданство и семейно положение по чл. 25, ал.8 от ЗННД, които са задължително съпровождащи пълномощното за разпореждане с недвижим имот. Върху декларациите се поставя щемпел за удостоверяване само на подписа. Нотариуса отбелязва и сканира пълномощното в единен регистър, до който имат достъп всички нотариуси. При сделки с недвижими имоти, при които някоя от страните легитимира представителна власт с пълномощно, нотариусът задължително проверява представеното пълномощно в единния регистър, сравнява делегираните права, както и идентичността на недвижимите имоти. Това се налага за запазване и охрана на правата на гражданите. При това нотариално удостоверяване нотариусът прави справка за валидност и идентичност на представения документ за самоличност, както и в Национална база данни „Население” за гражданството, правни ограничения и семейно положение на упълномощителя/те.

Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.