НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

УДОСТОВЕРЯВАНИЯ

Нотариално удостоверяване подпис върху частен документ

Производството се извършва без значение от района на действие на нотариуса Задължително лицето, чийто подпис се удостоверява трябва лично да се яви пред нотариуса. Невъзможно е да се удостовери подпис на лице, което не присъства лично пред нотариуса. Ако документа ще се ползва за учредяване, променяне или прекратяване на права върху имот, след подписа, лицето изписва саморъчно и трите си имена. При болест или други уважителни причини удостоверяването на подпис може да се извърши и извън кантората на нотариуса. .

Ако лицето е неграмотно или поради недъг му е невъзможно да положи подписа си, се поставя отпечатък от десния палец на ръката. Когато лицето е грамотно, но нямо, глухо или глухонямо, глухият трябва сам да прочете гласно документа и да заяви, дали е съгласен със съдържанието му. Немият и глухонемият трябва след като прочетат сами документа да напишат собственоръчно в него, че са съгласни със съдържанието му. Когато нямото, глухото или глухонямото лице е неграмотно, нотариусът назначава тълковник, чрез който се съобщава на глухото или глухонямото лице съдържанието на документа и се предава одобрението му от нямото или глухонямото лице. Нотариусът трябва да се увери, че тълковникът и тези лица взаимно се разбират. Тълковникът може да има роднинска връзка със страната, на която превежда. При тези всички изброени случаи се прави съответно отбелязване в документа/акта, който се подписва от тези лица. При липса на такова отбелязване, удостоверяването е нищожно. .

Преди удостоверяването задължително се проверяват самоличността и дееспособността на лицето. Легитимирането става с лична карта или друг заместващ документ за самоличност (свидетелство за управление на МПС, паспорт). Извършването на самото удостоверяване става с поставяне на щемпел върху документа, поставя се печата и подписа на нотариуса.Производството се отбелязва в специален регистър. .

Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.