НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

СДЕЛКИ с недвижими имоти

Всички сделки, имащи за предмет прехвърляне на право на собственост или вещни права (право на ползване, право на строеж) върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени във формата на нотариален акт.


Виж

СДЕЛКИ с МПС

Съгласно разпоредбите на чл.144 ал.ІІ от Закона за движение по пътищата регистрираните в България превозни средства се прехвърлят /продават, даряват, делят/ с писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните.


Виж

ИПОТЕКИ

Ипотека на недвижим имот бива законна и договорна. Ипотеките задължително се вписват в имотния регистър в деня на нейното сключване. Договорна ипотека – Форма за действителност – нотариален акт. Законната ипотека се учредява.


Виж

УДОСТОВЕРЯВАНИЯ

Удостоверяване на дата, препис на документ, снет от оригинал или копие, съдържание, пълномощни, оттегляне на пълномощноВиж

НОТАРИАЛНИ покани

Всяко едно лице може да представи пред нотариуса нотариална покана с молба, тази покана да бъде връчена на друго лице и този факт да бъде официално удостоверен.


Виж

КОНСТАТИВНИ протоколи

Констативен протокол за явяване, неявяване или други обстоятелства.
Констативен протокол за налична информация в интернет.


Виж

ЗАВЕЩАНИЯ

Завещанията произвеждат действие след смъртта на лицето, направило завещанието.Виж

ИЗГОТВЯНЕ на документи

В нотариалната кантроа могат да бъдат изготвени всякакъв вид документи свързани с гражданско-правния оборот.


Виж

БРАЧНИ договори

Един от видовете на имуществени отношения е брачния договор. Той може да бъде сключен, както преди така и по време на брака между съпрузи.


Виж
Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.